مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام

مرحله اول : (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )

1-دو نسخه طرح اعلاميه پذيره نويسی که بايستي به امضاء کليه موسسين رسيده باشد
2-دو نسخه اظهارنامه تکميل شده
3-دو نسخه طرح اساسنامه تکميل شده
4-تصوير برابر با اصل مدارک احراز هويت موسسين
5-اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه (حداقل 35% از 20% سرمایه تعهد شده)
6-اصل مجوز فعاليت از مراجع ذيربط در مواردي ثبت موضوع نياز به مجوز داشته باشد
7-اصل مجوز اوليه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8-تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و همچنين فيش واريزي مربوطه

مرحله دوم : (مرحله ایجاد و ثبت شرکتهای سهامی عام)

1-دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه ،تعیین اعضاء هیئت مدیره ،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4-اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت (در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد، ارائه اصل گواهی کارشناس رسمی دادگستری الزامی است)
5-اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار (مجوز ثانویه)

 


کلمات کلیدی :

مدارک جهت ثبت شرکتهای سهامی عام , ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکتهای استان البرز , ثبت شرکت سهامی عام در کرج , وکیل ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت در کرج


 + نتایج اتوماتیکــ :

مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی عام : هر گونه تقاضای ثبت تاسیس شرکت های سهامی عام بصورت غیر حضوری و الکترونیکی به آدرس ... ثبت شرکت در کرج
سهامی عام - اداره کل ثبت شرکت ها

برای مشاهده مدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی عام لطفا اینجا کلیک کنید ... با کلیک روی این لینک می توانید وارد سایت پذیرش ثبت تاسیس شوید . در صفحه اصلی این ...
ثبت شرکت سهامی عام

برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ۲۰% سرمایه را شخصا ... مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ...
ثبت شرکت سهامی عام - ثبت شرکت

برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین بدو امر بایستی حداقل 20% سرمایه را ... مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركت ها.
مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامی عام | سایت ثبت شرکتها
ثبت شرکت در کرج
مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام) ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت شرکت سهامی عام)
ثبت شرکت سهامی عام - ثبت شرکت

برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا ... مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ...
مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام

مدارک اختصاصی لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام: 1) اظهار نامه 2)اساسنامه 3 )طرح اعلامیه پذیره نویسی 4)صورت جلسه مجمع عمومی موسس 5)صورت جلسه تعیین اعضای هیأت ...
راهنمای ثبت شرکت سهامی عام و مدارک مورد نیاز

ثبت شرکت در کرج
برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی ..

ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻫﺸﺖ. ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ،. ﺳ. ﭙﺲ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ از آن روﯾﻪ. ي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده. ام. 1. -. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﻋﺎم، ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري. ﺛﺒﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺛﺒﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ. ﺗﺠﺎري. ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﺧﺎص. ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﻋﺎم. ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺑﺎ.

مدارک و مستندات جهت ثبت تأسیس شرکتهای سهامی عام : هر گونه تقاضای ثبت تاسیس شرکت های سهامی عام بصورت غیر حضوری و الکترونیکی به آدرس ...
سهامی عام - اداره کل ثبت شرکت ها

برای مشاهده مدارک و مراحل ثبت شرکت سهامی عام لطفا اینجا کلیک کنید ... با کلیک روی این لینک می توانید وارد سایت پذیرش ثبت تاسیس شوید . در صفحه اصلی این ...
ثبت شرکت سهامی عام

برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ۲۰% سرمایه را شخصا ... مدارک لازم جهت کسب اجازه پذیره نویسی شرکت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ...
ثبت شرکت سهامی عام - ثبت شرکت

برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین بدو امر بایستی حداقل 20% سرمایه را ... مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت شرف تاسیس سهام عام از مرجع ثبت شركت ها.
مدارك لازم جهت ثبت شركت سهامی عام | سایت ثبت شرکتها

مدارك لازم جهت تاسیس شركت سهام عام) ثبت شرکت , ثبت شرکتها , ثبت شرکت سهامی عام)
ثبت شرکت سهامی عام - ثبت شرکت

برای تاسیس شركت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا ... مدارك لازم جهت كسب اجازه پذیره نویسی شركت در شرف تاسیس سهام عام از مرجع ...
مدارک لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام - ثبت شرکت در کرج

مدارک اختصاصی لازم جهت ثبت شرکت سهامی عام: 1) اظهار نامه 2)اساسنامه 3 )طرح اعلامیه پذیره نویسی 4)صورت جلسه مجمع عمومی موسس 5 ) صورت جلسه تعیین اعضای هیأت ...
راهنمای ثبت شرکت سهامی عام و مدارک مورد نیاز

برای تاسیس شرکت سهامی عام موسسین در بدو امر بایستی حداقل ٢٠% سرمایه را شخصا تعهد و لااقل ٣۵% از مبلغ تعهدی را در حسابی بنام شرکت در شرف تاسیس نزدیکی ...
انواع شرکتها

ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻫﺸﺖ. ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ،. ﺳ. ﭙﺲ ﻣﺪارك ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺑﻌﺪ از آن روﯾﻪ. ي ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ را ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده. ام. 1. -. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﻋﺎم. ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﻋﺎم، ﺷﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ.
راهنمای سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﺗﺠﺎري. ﺛﺒﺖ ﺻﻮرت ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات. ﺛﺒﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ. ﺗﺠﺎري. ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻬﺎﻣﯽ. ﺧﺎص. ﻣﺪارک ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐتهای ﺳﻬﺎمی ﻋﺎم. ﻣﺪارك ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐت سهامی عام .

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.