ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران

ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران

جهت ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران با ما تماس بگیرید .

تلفن : 32400680 026


نتایج جستجوی اتوماتیک :

روش ثبت تأسیس شعبه یك شركت خارجی در ایران - مشاهده ...
روش ثبت تأسیس شعبه یك شركت خارجی در ایران. یك شركت خارجی كه در یك كشور خارجی به ثبت رسیده، می تواند در ایران دارای شعبه باشد. این شعبه فقط در تهران ... ثبت شرکت در کرج
راهنمای تاسیس شعبه و نمایندگی خارجی - اداره کل ثبت شرکت ها
ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در ایران مشروط به عمل متقابل کشور متبوع شرکت خارجی می باشد، یعنی اگر در کشور متبوع شرکت خارجی ثبت شعب یا ...
نحوه ثبت شرکتهای خارجی - ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران
ماده (۱) قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ اشعار می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران ... تا ۱۰۰ درصد می‌توانند شرکت خارجی ثبت کنند و شرکت خارجی حق مالکیت اموال منقول و ... اگر شرکت خارجی ثبت شده درایران تقاضای تاسیس شعبه رانیز داشته باشد باید ...
ثبت نمایندگی خارجی - مشاوران امین پایتخت ثبت شرکت در کرج
7- کپی برابر اصل و اصل اساسنامه شرکت خارجی طرف نمایندگی آگهی تاسیس و ... ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران 3- شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه ...
: ثبت شرکت های خارجی - دانشنامه رشد

ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران
به این علت در کشورهای متمدن شعبه هر شرکت خارجی که در داخل مملکت آنها تأسیس می ... 3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت ... ثبت شرکت در کرج
قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي خارجي
۸ فروردین ۱۳۶۰ ه‍.ش. - ﺷﻌﺒﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻧﺒﻮد . )ب. ﺑﻌﺪ. از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ. ﺛﺒﺖ. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ ... در ﺟﻬﺎن و اﺷﺘﯿﺎق. ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان دوﻟﺖ ﻻﯾﺤﻪ اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ. ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ... ﺷﺮﮐﺖ. ﻫﺎ. ي ﺧﺎرﺟﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ. ثبت شرکت در کرج
آئين نامه اجرائي قانون اجازه ثبت شعبه يا نمايندگي شركت‌هاي ...
۱۱ فروردین ۱۳۷۸ ه‍.ش. - و داراﯾﯽ و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده واﺣـﺪه. ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺎزه ﺛﺒﺖ ﺷﻌﺒﻪ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ. يﻫﺎ. ﺧﺎرﺟﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ و زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺎرﺟﯽ در اﯾﺮان. - 4 ... آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ و آﺧﺮﯾﻦ.
ثبت آفریقا|ثبت شعبه شرکتهای خارجی - ثبت شرکت
اساسنامه شرکت واختیارنامه نماینده وعمده آن در ایران و سایر نمایندگان و نیز آخرین بیلان ... اگر شرکت خارجی ثبت شده درایران تقاضای تاسیس شعبه رانیز داشته باشد ...ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران
ثبت شرکت و موسسات - شرکتهای خارجی وثبت آن در ايران
ثبت شرکت و موسسات - شرکتهای خارجی وثبت آن در ايران - آموزش ثبت شرکتها ... زمینه دو مورد فوق شرکتهای خارجی می توانند اقدام به تاسیس شعبه یا نمایندگی نمایند.
روش ثبت كلیه شركتهای خارجی ثبت شرکت در کرج
متقاضی یا متقاضیان ثبت شركت خارجی بایستی مدارك زیر را جهت رسیدگی به اداره كل ... از اساسنامه شركت ج- یك نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شركت در ایران و در ... نویس آگهی تاسیس را تهیه و مسئول اداره دستور ثبت به شركت را صادر می نماید.

ثبت و تاسیس شرکت خارجی در ایران

موسسه حقوقی و ثبت شرکت دیاکو

ثبت شرکت در کرج

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.