نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی –  نسبی)

نام شرکت …………………………… شماره ثبت .............. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال  در تاریخ  .............ساعت ....... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……..…..……....…. به  ……..…..……….....…. تغییر یابد در نتیجه ماده……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای …………………………. احدی از شرکا (مدیرعامل و... در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.


1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاءتذکرات :
1ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل  شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
2ـ به قسمت حسابداری ثبت شرکتها مراجعه و قبض پرداخت ثبت نام اخذ  و به بانک مراجعه  و مبلغ  مذکور پرداخت شود  سپس  به واحد حسابداری  مراجعه و با ارائه قبض پرداختی  صورتجلسه ممهور به مهر حسابداری می گردد.
3 ـ چند نام را انتخاب  و به واحد تعیین نام ثبت شرکتها مراجعه  ویکی از نامها توسط مسئول واحد در صورتجلسه ثبت می شود.
4ـ  صورتجلسه به واحد پذیرش صورتجلسات ارائه و قبض  رسید دریافت شود.
5ـ در صورتی که شرکاء اصالتاً یا ولایتاً یا وکالتاً ذیل صورتجلسه را امضاء می نمایند لازم است با قید عنوان این کار صورت گیرد و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی یا تصویر برابر اصل شده الزامی است.
 6ـ در صورتیکه تعداد شرکاء از 12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار (مرکب از سه نفراز شرکاء) الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل  صورتجلسه امضاء نمایند.
7ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

سایر مطالب :

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه تغییر محل شرکت

 

 ثبت شرکت در کرج ، نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

 

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.