نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی، نسبی )

نام شرکت…....................................  شماره ثبت ….................... سرمایه ثبت شده …........................ ریال   در تاریخ ….................... ساعت ….............. مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

با توجه به وضعیت شرکت (علل کاهش قید شود)
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
خانم / آقای …………… با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.
سرمایه شرکت از مبلغ……………………. ریال به …………………… ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……………. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.
کلیه شرکاء به خانم / آقای …………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاء
4-    خانم / آقای …..................................    امضاء
تذکرات:
1ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل  شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
2ـ  شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
3ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفر الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شده و ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.
4ـ  تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
5ـ  صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
6ـ  صورتجلسه ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود در کرج ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت در کرج

سایر مطالب :

 نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

صورتجلسه تغییر محل شرکت

 

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود در کرج ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت در کرج

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.