نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش  سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود  ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت…...............................  شماره ثبت ….................. سرمایه ثبت شده …............................... ریال   در تاریخ …........... ساعت …...... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.  ( موسسه دیاکو : ثبت شرکتها در کرج )

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی شرکت
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
خانم /آقای.................... با پرداخت.................... ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ................... ریال افزایش داد.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ................................... به  ................................... .ریال افزایش و ماده ....................... اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.
مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.
به خانم / آقای ...................................... احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر  اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاء
4-    خانم / آقای …..................................    امضاء
تذکرات :
1ـ در صورتیکه آورده بعضی از شرکاء غیر نقدی باشد طی صورتجلسه آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء کلیه شرکاء برسید و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
2ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل  شده باشد رعایت دعوت شرکت وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات ضروری است.
3ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
4ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظارمرکب از سه نفراز شرکاء الزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود در ذیل  صورتجلسه امضاء نمایند.
5ـ تمام شرکاء ذیل صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
6ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
7ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

دانلود نمونه صورتجلسه افزایش  سرمایه  شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، فرم صورتجلسه مجمع عادی و فوق العاده شرکت ها ، نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ، ثبت کرج ( موسسه دیاکو : ثبت شرکتها در کرج )

سایر مطالب موسسه ثبت شرکت دیاکو :

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه تغییر محل شرکت

کلید واژه ها :  ثبت شرکتها در کرج  ، نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه صورتجلسه افزایش  سرمایه  شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، فرم صورتجلسه مجمع عادی و فوق العاده شرکت ها

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.