نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ( تضامنی ، نسبی )

نام شرکت.....................................  شماره ثبت .............. سرمایه ثبت شده ................................... ریال در تاریخ ............ ساعت ......... مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید  اتخاذ تصمیم شد.         ثبت شرکت در کرج

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:
1ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه….....................  صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
2ـ خانم / آقای ...................... فرزند......... متولد ......... شماره شناسنامه….........................  صادره از ....... به آدرس ........................................................................................................... با پرداخت ........................ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.
سرمایه شرکت از مبلغ  ...................... ریال به  ...................... ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده .......... اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاء
تذکرات :
1 ـ فتوکپی شناسنامه شرکاء جدید همراه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها تحویل شود.
2ـ در صورتیکه  آورده شرکاء جدید غیر نقدی باشد طی صورتجلسه ای آن آورده ارزیابی شده و قیمت توافقی ذکر و به امضاء وکلیه شرکاء برسد و جزء اسناد شرکت ضبط گردد.
3ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
4ـ شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه وکالت نامه رسمی ( اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
5ـ در صورتیکه تعداد شرکاءاز  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.
6ـ تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند.
7ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
8ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

ثبت شرکت در کرج

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ،  ثبت شرکت در کرج ، نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ، نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود در کرج ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت در کرج

سایر مطالب :

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر آدرس در شرکتهای با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با مسئولیت محدود

صورتجلسه تغییر محل شرکت

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ،  ثبت شرکت در کرج ، نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود نمونه فرم صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود ، نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه  در شرکت های با مسئولیت محدود در کرج ، ثبت برند ، ثبت تغییرات شرکت در کرج

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.