نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت
 ( در شرکتهای با مسئولیت محدود ـ  تضامنی ـ  نسبی )

نام شرکت................................................... شماره ثبت ............................ سرمایه ثبت شده ........................ ریال در تاریخ ............  ساعت ........ مجمع عمومی فوق العاده شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء            میزان سهم الشرکه
1ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
2ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
3ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه
4ـ خانم / آقای …............................ دارای …............................ ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.
.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

 در نتیجه ماده…......................... اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.
به خانم / آقای ................................ احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

1-    خانم / آقای …..................................    امضاء
2-    خانم / آقای …..................................    امضاء
3-    خانم / آقای …..................................    امضاء
4-    خانم / آقای …..................................    امضاء
تذکرات :
1ـ در صورتیکه جلسه با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد  رعایت دعوت شرکاء وفق اساسنامه شرکت یا قانون تجارت با ارائه مستندات الزامی است.
1-    شرکاء اصالتاً یا وکالتاً یا ولایتاً نام خود را همراه با ذکر سمت ومیزان سهم الشرکه در صورتجلسه نوشته و امضاء نمایند و در صورتی که وکالتاً امضاء می نمایند ارائه کارت وکالت نامه رسمی (اصل رونوشت برابر اصل شده ) الزامی است.
2-    در صورتیکه تعداد شرکاءاز  12 نفر بیشتر باشد انتخاب هیأت نظار مرکب از سه نفرالزامی و درابتدا صورتجلسه نام اعضای هیأت نظار نوشته شود و  ذیل  صورتجلسه را امضاء نمایند.
4ـ  تمام شرکاء ذیل تمام صفحات صورتجلسه را امضاء نمایند
5ـ  صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و تمام آنها امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود.
6ـ در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز از مرجع خاصی دارد می توانید قبل از ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ  مجوز اقدام نمائید وهم چنین می توانید صورتجلسه را به اداره  تحویل و استعلام اداره را به مرجع ذیربط ارائه نمائید.
7ـ صورتجلسه ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

دانلود نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ، ثبت شرکت در کرج

سایر مطالب :

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه و خروج شریک از شرکت با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

 

دانلود نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت ، ثبت شرکت در کرج ، ثبت برند در کرج ، ثبت شرکت دیاکو کرج ، ثبت شرکت رهیار ، ثبت شرکت تمدن ، ثبت شرکت دیاکو ، ثبت شرکت در استان البرز

 

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.