نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت............................................... شماره ثبت ..................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال  در تاریخ .................. ساعت ...........  جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.  ثبت شرکت در کرج
1ـ خانم/ آقای .......................... به سمت رئیس هیئت مدیره
2ـ خانم/ آقای .......................... به سمت نایب هیئت مدیره
3ـ خانم/ آقای .......................... به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب
کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان.........................................  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

به خانم / آقای ......................... احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید. ثبت شرکت در کرج
نام اعضای هیات مدیره
1ـ خانم / آقای ..................................   امضاء
2ـ خانم / آقای ..................................   امضاء      
3ـ خانم / آقای ..................................   امضاء     
4ـ خانم / آقای ..................................   امضاء

تذکرات:
1ـ در صورتی که جلسه با اکثریت اعضای هیئت مدیره تشکیل شده باشد  رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه یا قانون تجارت الزامی است.
2ـ صورتجلسه در دو یا چند نسخه تهیه و  ذیل تمام آن توسط اعضا امضاء و یک نسخه به اداره ثبت شرکتها ارائه شود. ثبت شرکت در کرج
3ـ در صورتی که سمت اعضای هیأت مدیره تغییر نماید بایستی با تنظیم صورتجلسه هیأت مدیره مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد.
4ـ صورتجلسه حداکثر ظرف مدت یکماه ازتاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکتها شود.

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود، دانلود نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود ، دانلود فرم نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود ، راهنمای تتظیم صورتجلسه هیئت مدیره شرکت ، ثبت شرکت در کرج

کاربر گرامی؛ شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و استفاده از خدمات مشاوره ای رایگان؛ با شماره تلفن 02632400680 و یا با شماره همراه 09120594830 تماس حاصل فرمایید و یا با استفاده از فرم زیر؛ درخواست تماس نمایید تا در کوتاهترین زمان ممکن با شما تماس بگیریم.

درخواست تماس

برای درخواست مشاوره؛ لطفا شماره تماس خود را وارد نمایید:

شماره تماس(*)
شماره تماس وارد شده صحیح نمی باشد.